top of page
logo_Beerens_transparant.png

verkoopvoorwaarden

1. Algemene bepaling

Deze verkoopvoorwaarden (hierna te noemen Verkoopvoorwaarden) gelden voor alle door Handelsonderneming Beerens BV (hierna te noemen Opdrachtnemer) te sluiten overeenkomsten (hierna te noemen Overeenkomst) en door Opdrachtnemer gedane aanbiedingen, zulks met uitsluiting van alle voorwaarden door opdrachtgevers (hierna te noemen Opdrachtgever) of anderen op hun briefpapier, bestellings- en leveringsformulieren, nota's etc. gesteld en/of ergens gedeponeerd. Met het enkel verstrekken van een opdracht aanvaardt de Opdrachtgever deze Verkoopvoorwaarden.

Op alle aanbiedingen en opdrachten zijn de algemene METAALUNIEVOORWAARDEN (gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Rotterdam op 1 januari 2014) van toepassing, voor zove daarvan niet wordt afgeweken in deze Verkoopvoorwaarden of indien daarin niet is voorzien in deze Verkoopvoorwaarden.

2. Aanbiedingen

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk en schriftelijk is vermeld in de aanbieding. Opdrachtnemer is slechts gebonden door en na schriftelijke aanvaarding van Opdrachtnemer. Mondelinge toezeggingen of afspraken zijn nog niet bindend, pas nadat en in zoverre hij deze schriftelijk heeft bevestigd. Iedere aanbieding moet als een geheel worden beschouwd.

3. Prijzen

Opgegeven of overeengekomen prijzen zijn exclusief belastingen, heffingen of opslagen van overheidswege, waaronder B.T.W. Zij gelden slechts voor uitvoering van het werk in gewone werktijd op c.q. af het terrein van Opdrachtnemer, tenzij specifiek aangegeven. Zendingen met een netto factuurwaarde van tenminste €500,00 worden in Nederland franco geleverd mits aan één adres en met uitzondering van goederen met buitengewone afmetingen en niet te verzenden zijn met reguliere
pakketdienst. Zendingen beneden de €500,00 worden ex works (af fabriek) geleverd. Kosten van verzending als expresgoed e.d. of in het algemeen alle kosten voor snellere verzending dan per reguliere dienstlijn van een expeditiebedrijf komen, indien Opdrachtgever deze verzendingswijze wenst, geheel voor zijn rekening. Alle prijzen zijn gebaseerd op ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst geldende monetaire verhoudingen van valuta's, invoerrechten en heffingen. Wijzigingen van een van deze factoren geven Opdrachtnemer het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren, dan wel de prijs aan te passen, een en ander door mededeling aan Opdrachtgever.

4. Levertijd

De levertijd gaat in nadat de Overeenkomst door Opdrachtnemer schriftelijk is aanvaard en alle voor de uitvoering nodige gegevens door Opdrachtnemer van de Opdrachtgever zijn ontvangen. De door
Opdrachtnemer opgegeven levertijden zijn bij benadering vastgesteld en kunnen dus niet als bindend worden beschouwd tenzij anders overeengekomen. Overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak ook, levert geen wanprestatie op en geeft de Opdrachtgever nimmer het recht op vergoeding van enige directe of indirecte schade, door hem of derden geleden. Opdrachtnemer zal het werk gedeeltelijk mogen opleveren, indien de oplevering van het resterende werk (tijdelijk) door overmacht is verhinderd of bemoeilijkt.

5. Maten, gewichten en technische gegevens

De aangegeven maten, gewichten en technische gegevens van Opdrachtnemer zijn slechts ongeveer tenzij door Opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk gegarandeerd. De Opdrachtgever dient met normale toleranties en verschillen in afwerkingsniveau rekening te houden.

6. Klachten

Indien binnen 8 dagen na levering der goederen door Opdrachtgever geen klachten daarover schriftelijk zijn gereclameerd, worden de goederen geacht te zijn goedgekeurd en geaccepteerd. Retourzendingen worden
uitsluitend aangenomen na voorafgaande goedkeuring door Opdrachtnemer en mits franco toegezonden, tenzij anders overeengekomen. Indien klachten gegrond blijken is Opdrachtnemer, na terugontvangst der goederen, bereid tot herlevering zonder prijsverhoging. Voor de herlevering moet de mogelijkheid daartoe voor Opdrachtnemer bestaan en moet de nodige tijd worden gegeven. Alle verdergaande vorderingen, waaronder met name die ter zake van schadevergoeding, zijn uitdrukkelijk uitgesloten.

7. Betaling

Voor zover geen andere betalingsvoorwaarden zijn overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum netto. Opdrachtnemer heeft steeds het recht gehele vooruitbetaling van de prijs te vorderen of te leveren onder rembours. Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of schuldvergelijking te geschieden contant bij aflevering of op bankrekeningen van Opdrachtnemer; tevens heeft Opdrachtnemer het recht per kwitantie te beschikken. Daar Opdrachtnemer voor de invordering is verzekerd van de hulp van een derde, is Opdrachtgever bij te late betaling alle daarmee samenhangende extra kosten verschuldigd, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk.

8. Overmacht

Indien Opdrachtnemer door overmacht wordt verhinderd de Overeenkomst uit te voeren heeft Opdrachtnemer het recht om zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Opdrachtnemer tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is. Onder overmacht wordt ten deze verstaan elke omstandigheid, zowel voorzien als onvoorzien, ten gevolge waarvan de naleving van deze Overeenkomst redelijkerwijze van Opdrachtnemer niet meer kan worden verlangd al dan niet tijdelijk, onder welke omstandigheden in ieders geval zijn inbegrepen o.m. staking, uitsluiting en andere bedrijfs-, arbeidsstoornissen, transportstoringen, oorlog, blokkade, oproep, epidemie, overstroming, storm, devaluatie, alsmede verhoging van invoerrechten, accijnzen en/of belastingen, vertraagde levering door leveranciers of andere buiten Opdrachtnemers’ controle liggende gebeurtenissen.

9. Afwijkingen

In gevallen waarin op sommige punten van deze Verkoopvoorwaarden is afgeweken, blijven de overige gelden, ook zonder dat dit uitdrukkelijk is vermeld. Aanbiedingen en/of andere toezeggingen van vertegenwoordigers of ander personeel, zijn eveneens slechts bindend, indien deze schriftelijk door Opdrachtnemer worden bevestigd.

10. Wijziging van de verkoopvoorwaarden

Opdrachtnemer is gerechtigd zonder voorafgaande kennisgeving deze Verkoopvoorwaarden te wijzigen. Voor de reeds gegeven orders gelden de voorwaarden die van kracht waren op de dag dat de orders schriftelijk door Opdrachtnemer werden bevestigd, tenzij anders is overeengekomen.

11. Toepasselijk recht

Op deze Overeenkomst en op de overeenkomsten welke daaruit het uitvloeisel zijn, is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

12. Rechterlijke competentie

Alle geschillen welke uit deze Overeenkomst voortvloeien of daarmee verband houden, zullen ten onzer keuze in eerste instantie worden beslist door de bevoegde rechter te Breda.

13. Garantie 

Indien ten aanzien van door Opdrachtnemer leveranties van derden garantie gegeven wordt, zal, in omvang en duur, de garantie geldend zijn gegeven door de fabrikant van de goederen. Door Opdrachtnemer wordt standaard garantie afgegeven van 12 maanden op het uitgevoerde werk en geleverde producten, ingaande vanaf het moment dat werk of product al dan niet gedeeltelijk gereed is of na installatie, met een maximum van 18 maanden, welke als eerste komt, tenzij anders overeengekomen. Alle garantieverplichtingen vervallen indien Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van enige verplichting ingevolge deze Overeenkomst. Van garantie zijn uitgesloten zaken die zijdens Opdrachtgever zijn toegeleverd of voorgeschreven. Tevens is iedere vorm van conservering en oppervlaktebehandeling van garantie uitgesloten. Werkzaamheden, onderzoekswerkzaamheden daaronder begrepen, na ten onrechte door Opdrachtgever gedaan beroep op garantie worden in rekening gebracht overeenkomstig, en worden verricht onder toepasselijkheid van deze Verkoopvoorwaarden.

14. B.T.W.-tarief

Op alle geleverde goederen zijn van kracht de landelijke tarieven. Neemt Opdrachtgever echter deel aan de internationale binnenvaart of aan een daarmee gelijkgestelde grensoverschrijdende tak en u heeft domicilie buiten Nederland, dan kunt u na ondertekening van een verklaring waaruit zulks blijkt en op voorwaarde dat Opdrachtnemer van de Inspecteur Omzetbelastingen toestemming dienaangaande hebben ontvangen, deelnemen aan het B.T.W.-0-tarief.

15. Inwerkingtreding

Deze Verkoopvoorwaarden worden van kracht met ingang van 1 juni 2018 en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 18051574.

 

Documenten 

bottom of page